top of page

Indkaldelse til stiftende generalforsamling for Nim Butikstorv ApS

Onsdag den 31. januar 2018 kl. 19.30, Nim forsamlingshus

 

Hermed indkaldes alle anpartshavere til stiftende generalforsamling for anpartsselskabet Nim Butikstorv ApS. Adgang til den stiftende generalforsamling har anpartshavere, der senest mandag 29. januar har tegnet og sendt tegningsblanketten til Nim.Butikstorv@gmail.com sammen med indbetalingen af anpartsbeløbet til kontoen i Middelfarts Sparekasse. Anpartshavere, der ønsker at opstille til valg til bestyrelsen, bedes meddele deres kandidatur til Nim.Butikstorv@gmail.com senest mandag den 29. januar.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til Nim.Butikstorv@gmail.com senest 2 dage før generalforsamlingen.

 

Dagsordenen:

1. Valg af dirigent.

2. Arbejdsgruppens beretning         

3. Gennemgang og beslutning af vedtægter (Kan findes her).

4. Fremlæggelse af budget for selskabets drift

5. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen Nim Fællesråds forslag til bestyrelsen er:

  • Jens Pedersen, Møllegade 13, 8740 Brædstrup

  • Børge Sørensen, Eslundvej 24, 8740 Brædstrup

  • Jesper Arndt Andersen, Skovbakken 11, 8740 Brædstrup 

  • Sven Jørgensen, Bygaden 14, 8740 Brædstrup

  • Henning Hansen, Horsensvej 29, 8740 Brædstrup  

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Nim Fællesråds forslag til suppleanter til bestyrelsen er:

  • Jakob Olsen, Skovbakken 20, 8740 Brædstrup

  • Hans Jørgen Jensen, Skovbakken 31, 8740 Brædstrup

7. Valg af revisor/fravalg af revisor.  Nim Fællesråds forslag til revisor er: Lidegaard revision, Brædstrup

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt.

 

På den stiftende generalforsamling giver hvert anpartsbeløb på kr. 2.500,00 én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling. Ingen anpartshaver kan dog for egne anparter eller i henhold til fuldmagt afgive mere end 200 stemmer. Alle anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre lovgivningen eller vedtægter bestemmer andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Selskabskapital

I udkastet til vedtægterne er der under §4 forslag til en anpartskapital på 2.700.000 kr. Hvis der på stiftelses tidspunktet ikke er indbetalt den nødvendige kapital forslår Nim fællesråd, at selskabet kan stiftes med en anpartskapital på minimum 2.500.000 kr.  Ifølge udkast til vedtægterne fremgår det, at bestyrelsen har bemyndigelse til, at forhøje anpartskapitalen ved kontant indbetaling frem til den 31. december 2019. Hvis selskabet ikke kan stiftes med en anpartskapital på 2.700.000 kr. vil bestyrelsen efterfølgende gøre en indsats for at få yderligere anpartskapital indbetalt indtil de 2.700.000 kr. er nået. 

 

Med venlig hilsen

Nim fællesråd

bottom of page